Adiembra Senior High's Profile

Adiembra Senior High

(2000)
Category B

  • Western Region :
    ( Sekondi Takoradi Metro District )
  • Locality: Diabene
    No headteacher or authority name info.