Achiase Senior High's Profile

Achiase Senior High

(2000)
Category B

  • Eastern Region :
    ( Birim South District )
  • Locality: Achiase
    No headteacher or authority name info.